Oddziaływać

Innowacyjne Dziedzictwo Kulturowe podstawą tożsamości europejskiej

Realizowany w ramach programu Partnerstwa strategiczne Erasmus Plus KA2 na Rzecz Edukacji Dorosłych

Projekt INTERACT ma wejść w transnarodową strategię turystyki kulturowej promowaną przez Komisję Europejską, której celem jest realizacja szeregu działań promujących kompetencje i międzynarodowy dorobek turystyczny. Odnosi się to do konkretnych tematów o niezwykłym potencjale wzrostu i zdolnych do reagowania na społeczne problemy spójności terytorialnej oraz ochrony/waloryzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W szczególności celem INTERACT jest przekazywanie operatorom, edukatorom i mediatorom nowej wiedzy i umiejętności na temat mediacji kulturowej oraz teatralnego i cyfrowego opowiadania historii, aby współtworzyć nowe produkty turystyki kulturowej, które są zbędne na rynku. INTERACT pragnie podążać za realizacją tych produktów poprzez międzynarodowe doświadczenia, promowane przez strategiczne partnerstwo z organizacją posiadającą doświadczenie w dziedzinie teatru, designu i programowania cyfrowego, metod opowiadania historii stosowanych w dziedzictwie kulturowym z Włoch, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Numer projektu: 2020-1-UK01-KA204-078950
Project Start / End date: 01-12-2020 – 31-07-2023

Cele

Cele projektu "innowacyjne Dziedzictwo Kulturowe korzeniem tożsamości europejskiej" (INTERACT) zmierzają w tym samym kierunku, co Polityka europejskiego sektora turystyki kulturowej, która przyjmuje innowacyjne praktyki dla turystów poszukujących autentycznych doświadczeń kulturowych. Oprócz tego zobowiązujemy się do poprawy jakości usług, promowania tradycji historycznych, zachowania lokalnej kultury oraz promowania krajobrazów i Dziedzictwa. W oparciu o to podejście projekt INTERACT planuje wykorzystać transnarodową strategię turystyki kulturowej promowaną przez Komisję Europejską.

Celem Komisji Europejskiej jest wdrożenie szeregu działań mających na celu poprawę umiejętności zawodowych i zbywalnych, a także stworzenie zrównoważonych strategii usług turystycznych. W celu zwiększenia znaczenia i pogłębienia wiedzy o europejskiej tożsamości kulturowej. Dodatkowo, czyniąc go przystępnym cenowo i dostępnym dla szerszej publiczności, z różnych środowisk i pokoleń.

Projekt INTERACT ma na celu zapewnienie innowacyjnych szkoleń i możliwości zawodowych zarówno edukatorom, jak i podmiotom, które są zainteresowane lub już działają w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, poprzez działania oparte na projekcie uczenia się przez 28 miesięcy.

Projekt będzie zarządzany przez koordynatora znajdź staż przy wsparciu konsorcjum partnerów. W skład konsorcjum wchodzą organizacje z następujących dziedzin: 

1) Edukacja Dorosłych

2) Teatr

3) Komunikacja Niewerbalna

4) Praktyki Tale

5) Znajdź staż z Wielkiej Brytanii (Koordynator)

Organizacje partnerskie planują promować nowe innowacyjne narzędzia, wytyczne i praktyki w różnych krajach UE oraz promować działania. Partnerstwo INTERACT wygląda następująco: 

1) Młodzieżowy serwis Europejski z Włoch

2) S. C. CSD z Rumunii

3) INTERACTING S. L z Hiszpanii

4) LOGOS POLSKA z Polski

5) Znajdź staż z Wielkiej Brytanii (Koordynator)

KONTEKST

UE jest najczęściej odwiedzanym miejscem turystycznym przez podróżnych z całego świata, z 620 milionami przyjazdów (dane z 2016 r.) i Zarobkiem 167 miliardów euro (dane z 2015 r.). Szacuje się, że turystyka kulturalna stanowi 40% całej turystyki europejskiej; 4 na 10 turystów wybiera miejsce docelowe na podstawie oferty kulturalnej. Turystyka mogłaby odegrać kluczową rolę w rozwoju europejskich regionów i zmniejszyć negatywne skutki kryzysów gospodarczych. Usługi i produkty wytworzone w celach turystycznych przyczyniają się do rozwoju lokalnego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, które mogą zrekompensować upadek przemysłu lub lokalnego, chronić i wzmacniać dziedzictwo naturalne i Kulturowe w dziedzinach takich jak sztuka, Gastronomia lokalna lub obrona różnorodności biologicznej.

W ostatnich latach nastąpiła ogólna ewolucja europejskiej turystyki kulturalnej, od najbardziej tradycyjnych form, opartych na zwiedzaniu muzeów i zabytków, Do bardziej dynamicznych i uczestniczących form wykorzystania kultury współczesnej. Zarządzając tą ewolucją, miasta i regiony bardzo potrzebowały dodania do swojej tradycyjnej roli opiekunów Kultury umiejętności zarządzania, wynalazczości i tworzenia kultury.

W epoce postmodernistycznej, gdzie turysta ma aktywną rolę w wyborze i korzystaniu z własnej podróży, konieczna jest zmiana podejścia do marketingu i komercjalizacji miejsca docelowego.

Polityka w turystyce kulturalnej musi dostosowywać się do nowych tendencji turystów poszukujących autentycznych doświadczeń kulturowych i rozwijać ofertę dla: 

  • ● Promowanie lokalnych tradycji
  • ● Dbałość o aspekty zrównoważonego rozwoju
  • ● Chroń dziedzictwo, lokalne miejsca i kulturę. Dzięki temu podejściu pomagamy teraz w powstaniu nowej "rasy"
    creative mediators like:
  • ● Programiści i projektanci cyfrowi
  • ● Eksperci w metodach opowiadania historii i technikach teatralnych pochodzących z innych działów "przemysłów kultury", zdolni projektować nowe produkty i doświadczenia turystyki kulturowej, zastosowani do dziedzictwa kulturowego.

Kreatywność stała się strategią, którą miasta i regiony muszą rozwijać i promować na rzecz innowacji i rozwoju indywidualnych zdolności. W ten sposób Turystyka kulturowa może być alternatywną metodą dla seryjnej reprodukcji turystyki masowej, oferując turystom autentyczne i bardziej elastyczne doświadczenie.

PARTNERSTWO

INTELLECTUAL OUTPUT

The project involves the creation of the following intellectual outputs​

A series of theatrically guided tours with “guiding actors” wearing historical dresses, will talk about the principal historical and artistical points of interest of the European cities involved.

A series of Legend books, will talk about the legends connected with the principal historical and artistical points of interest of the cities.

An Experiential Augmented Reality app for mobile devices, connected with the legend books.

 

Test your knowledge of the Europe and of the cities, and book your city tour.

 

City tours

pl_PLPolish
Scroll to Top